Thông Báo Nhận Chứng Chỉ

thông báo nhận tín chỉ tại sao ánh dương
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ.
Anh văn thi ngày 15/09/2013
Tin học thi ngày 15/09/2013, 29/09/2013
Tin học thi ngày 11/08/2013, 25/08/2013,08/09/2013
Anh văn thi ngày 18/08/2013
Tin học thi ngày 14/07/2013, 21/07/3013 và 28/07/2013
Anh văn thi ngày 21/07/2013
Tin học B ngày 23/06/2013
Anh văn thi ngày 16/06/2013
Tin học A ngày 26/05/2013 và 09/06/2013
Anh văn thi ngày 19/05/2013
Tin học B Văn Phòng ngày 12/05/2013
Tin học A ngày 14/04/2013 và 28/04/2013
Anh văn thi ngày 21/04/2013
Tin học A ngày 12/05/2013
Tin học B Văn Phòng ngày 17/03/2013
Tin học AB ngày 10/03/2013, 31/03/2013
Anh văn thi ngày 17/03/2013
Anh văn thi ngày 20/01/2013
Tin học A, B Bộ, B văn phòng thi ngày 13/01/2013 và 27/01/2013
Tin học thi ngày 16/12,23/12,30/12/2012
Anh văn thi ngày 23/12/2012
Tin học thi ngày 25/11/2012
Anh văn thi ngày 18/11/2012
Tin học thi ngày 11/11/2012 và 18/11/2012
Anh văn thi ngày 20/10/2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *